II MISTRZOSTWA TEAM SPORT W PŁYWANIU 2023

Termin

11.06.2023

Dla kogo

dzieci | młodzież | dorośli

Miejsce

BASEN AWF Kraków

Cena

50 zł

PROGGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW

II Mistrzostwa Team Sport w Pływaniu

 1. MIEJSCE ZAWODÓW:
  · Zespół Krytych Pływalni AWF, 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78
 2. INFORMACJE TECHNICZNE
 • pływalnia: 25m, temp. wody 28°C, ilość torów: 8, głębokość 2,5 m do 2 m
 • pomiar czasu: elektroniczny
 1. TERMIN ZAWODÓW: 11 czerwiec 2023 niedziela
 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Team Sport
 3. ZASADY FINANSOWANIA
 • koszty organizacyjne pokrywa organizator
 • koszty uczestnictwa ponoszą kluby, oraz osoby indywidualne
 • opłata startowa 50 zł od każdego uczestnika – płatność gotówką na miejscu w biurze zawodów (trener odpowiedzialny za drużynę płaci za wszystkich zawodników)
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 •  prawo startu mają dzieci i młodzież będący członkami klubów, stowarzyszeń i szkółek pływackich, a także osoby niezrzeszone
 •  zawodnicy mają prawo do dwóch startów indywidualnych oraz jednego startu w sztafecie w bloku
 1. PROGRAM ZAWODÓW

BLOK I

 •  rozgrzewka na lądzie (10 minut) – od godz. 11:20
 •  otwarcie zawodów – godz. 11:30
 •  dekoracje zawodników 9 lat i młodszych nastąpi po zakończeniu konkurencji 3x25 sztafeta rodzinna

BLOK II

 •  rozgrzewka w wodzie (15 minut) po zakończeniu BLOKU I około 12:40
 •  dekoracje zawodników 10 lat i starszych nastąpi po zakończeniu konkurencji 4x50m st. zmiennym MIX.
BLOK I
L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE
1-2 25m st. dowolnym K/M 5 lat i młodsi(dozwolony start z opiekunem i sprzętem wypornościowym) 6 - 7 lat 8 - 9 lat
3-4 25m st. grzbietowym K/M 5 lat i młodsi(dozwolony start z opiekunem i sprzętem wypornościowym) 6 - 7 lat 8 - 9 lat
5-6 25m st. klasycznym K/M 8 lat 9 lat
7-8 25m z przyborem K/M 5 lat i młodsi(dozwolony start z opiekunem i sprzętem wypornościowym) 6 - 7 lat 8 - 9 lat
9 3x25m sztafeta rodzinna MIX dwoje dzieci i jeden dorosły lub troje dzieci z jednej rodziny

 

BLOK II
L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE
10-11 50m st. dowolnym K/M 10-11 lat 12-13 lat 14-15 lat 16 lat i starsi
12-13 50m st. grzbietowym K/M 10-11 lat 12-13 lat 14-15 lat 16 lat i starsi
14-15 50m st. klasycznym K/M 10-11 lat 12-13 lat 14-15 lat 16 lat i starsi
16-17 50m st. motylkowym K/M 10-11 lat 12-13 lat 14-15 lat 16 lat i starsi
18-19 100m st. zmiennym K/M 10-11 lat 12-13 lat 14-15 lat 16 lat i starsi
20 4x50m st. dowolnym MIX 10 lat i starsi (2 x K + 2 x M kolejność dowolna)

 

 1. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
 •  ZGŁOSZENIA KLUBOWE / SZKÓŁEK(grupa zorganizowana) muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń́

SPLASH Entry Editor. Wygenerowany plik lxf należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl Zgłoszenia w innym formacie nie będą przyjmowane. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia DD/MM/RRRR, nr licencji (jeżeli posiada), konkurencję oraz czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.

 • ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW NIEZRZESZONYCH I OSÓB INDYWIDUALNYCH prosimy o przesłanie za pomocą systemu ActiveNow
 •  termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 5 czerwca 2023 o godzinie 20:00
 •  po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.
 •  po opublikowaniu potwierdzeń zgłoszeń lub listy zgłoszonych zawodników, nie będą dokonywane jakiekolwiek zmiany za wyjątkiem skreśleń.
 •   skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do piątku 9 czerwca 2023 do godziny 18:00. Po tym terminie opłata będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem.
 •  Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, w szczególności publikowanie wyników, robienie zdjęć podczas zawodów i publikowanie ich na stronach www oraz w mediach, w celach promocji
 1. REGULAMIN ZAWODÓW
 •  zawody przeprowadzane są seriami na czas, bez podziału na kategorie wiekowe
 •  rozstawienie serii od najwolniejszej do najszybszej
 •  po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe
 •  o przydziale do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia a nie data urodzenia
 1. REGULAMIN ROZGRZEWKI
 • Tor 8 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów
 1. NAGRODY
 • za miejsca I – III medale i dyplomy w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej
 • zdobywcy miejsc od IV do VI w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy
 • za miejsca I – III w konkurencjach sztafetowych puchary i dyplomy
 • medale okolicznościowe dla wszystkich uczestników
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 •  potwierdzenia zgłoszeń, informacje o zawodach, a także wyniki będą dostępne na stronie: www.swimart.pl
 •  papierowe listy startowe nie będą dostępne. Lista startowa w formacie .pdf będzie można pobrać ze strony www.swimart.pl
 •  Za opiekę nad uczestnikiem zawodów odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun
 •  zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień́ niniejszego Regulaminu Zawodów
 •  Przed rozpoczęciem zawodów każdy zawodnik musi zarejestrować́ swój udział w biurze zawodów i podpisać́ oświadczenie o stanie zdrowia
 •  w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów bądź́ sędzia główny
 •  na terenie pływalni mogą̨ przebywać́ tylko osoby startujące w danym bloku
 •  po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy „ darmowe wjazdówki” na teren obiektów AWF Kraków ważne w czasie trwania zawodów
 •  wyniki dzieci startujących w I Bloku (9 lat i młodsi), nie będą publikowane na swimrankings.net
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozgrywania zawodów oraz do zmiany formuły i odwołania zawodów
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
 • Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność́ i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach pływackich wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń́ ciała i urazów fizycznych
 1. CEL
 • upowszechnianie pływania jako wszechstronnej formy ruchu
 • promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 1. KONTAKT
 • Team Sport Filip Mendyk, mail: biuro@teamsport.krakow.pl

Jak się zapisać?

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podając wszystkie wymagane dane oraz konkurencje.

OPŁATA

Opłata startowa 50 zł płatna gotówką w dniu zawodów

DODATKOWE INFORMACJE

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

e-mail: biuro@teamsport.krakow.pl

tel. 786816064

WIĘCEJ INFORMACJI

FAQ