Klub kolarski

Formularz zgłoszeniowy - Klub kolarski

[Zobacz PDF] Regulamin klubu kolarskiego Team Sport rozwiń »
 1. Zajęcia są organizowane przez firmę TEAM SPORT s.c. Paweł Lempart, Filip Mendyk, która posiada zarejestrowany klub sportowy w Małopolskim Związku Kolarskim oraz wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej – działalność klubów sportowych.
 2.  Zawodnikiem klubu kolarskiego TEAM SPORT może zostać dziecko które ukończyło 9 lat.
 3. Treningi prowadzone przez klub mają charakter zajęć pozalekcyjnych więc odpowiedzialność za doprowadzenie i odprowadzenie dzieci ponoszą prawni opiekunowie.
 4. Klub oświadcza, że zajęcia są prowadzone przez instruktorów oraz trenerów posiadających wymagane uprawnienia.
 5. Klub oświadcza, iż posiada niezbędną polisę OC do prowadzenia tego typu zajęć ruchowych.
 6. Zajęcia prowadzone są w cyklu całorocznym – trener prowadzący ustala grafik zajęć, obozów oraz plany startowe.
 7. Klub zajmuje się: kolarstwem górskim (xc), przełajowym (cx) oraz szosowym.
 8. Klub oświadcza, że prowadzi zajęci zgodnie ze wszystkimi, normami oraz przepisami.

Warunki przyjęcia do klubu:

 1. O przyjęciu do klubu decyduje trener prowadzący zajęcia, wyłaniający zawodników podczas naboru.
 2. Aktualne oświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwskazań do udziału w tego typu zajęciach ruchowych.
 3. Zgoda opiekuna prawnego na udział w zajęciach prowadzonych przez klub TEAM SPORT .
 4. Wypełnienie, podpisanie formularza rejestracyjnego oraz niniejszego regulaminu.
 5. Zapoznanie się opiekuna oraz dziecka z niniejszym regulaminem – podpis na końcu regulaminu.
 6. Wykupienie ubezpieczenie dla dziecka OC oraz NNW (polisa sporty niebezpieczne).
 7. Posiadanie sprawnego roweru.
 8. Posiadanie kasku rowerowego.
 9. Terminowe opłacanie składek członkowskich w wysokości 80zł/ miesięcznie.
 10. Trener może w dowolnym momencie zadecydować o usunięciu zawodnika z klubu bez podania przyczyny.

Obowiązki zawodnika:

 1. Zawodnik ma obowiązek godnie reprezentować klub.
 2. Zawodnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich jednostkach treningowych( za wyłączeniem sytuacji losowych).
 3. Zawodnik ma obowiązek dbać o powierzony mu sprzęt.
 4. Zawodnik ma obowiązek sumiennie przykładać się do treningów oraz poleceń trenera.
 5. Zawodnik ma niezwłocznie zgłaszać trenerowi wszelkie kontuzje oraz problemy zdrowotne.

Świadczenia dla zawodników:

 1. Profesjonalny plan treningowy.
  Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne z zakresu kolarstwa oraz sportów uzupełniających.
  Opiekę wykwalifikowanych instruktorów oraz trenerów.
  1 komplet krótkiego klubowego stroju kolarskiego na sezon.(Dotyczy osób które podpiszą deklarację uczęszczania na zajęcia przez minimum 6 miesięcy).
  Pomoc w doborze sprzętu dla zawodnika.

Postanowienia końcowe:

 1. Opiekun prawny oraz zawodnik oświadczają, że są w posiadaniu wiedzy na temat niebezpieczeństwa z jakim wiąże się trenowanie kolarstwa.
 2. Klub nie bierze odpowiedzialności za wypadki/ zdarzenia podczas treningów/obozów oraz zawodów. Natomiast oświadcza, że dołoży wszelkich starach aby uniknąć tego typu wydarzeń.
 3. Klub/ trenerzy nie biorą odpowiedzialności za sprzęt zniszczony lub zagubiony podczas treningów.
 4. Klub kolarski TEAM SPORT zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu.
 5. Podpisując niniejszy regulamin oświadczam, że wyrażam zgodę na zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby działalności Klubu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem klubu kolarskiego TEAM SPORT, akceptuję wszystkie zapisy regulaminu, zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego zapisów.